Vintage Mööbli e-poe ostu- ja tagastuseeskiri

1. Põhisätted

See ostu- ja tagastuseeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab e-poest www.vintagemööbel.ee kaupa ostva isiku (edaspidi ostja) ja Vintage Studio OÜ (edaspidi müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutused. Kauba ostmisel e-poest nõustub ostja selle eeskirjaga.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine

2.1. Ostja ja müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, mil ostja klõpsab e-poes pärast ostukorvi täitmist, aadressi märkimist, makseviisi valikut ja selle eeskirjaga tutvumist käsku TELLI, ning leping kehtib lepingujärgsete kohustuste täieliku täitmiseni. Kui ostja ei nõustu eeskirjaga (täielikult või osaliselt), ei tohi ta tellimust esitada.

3. Müüja õigused

3.1. Kui ostja püüab kahjustada e-poe tööd või stabiilset toimimist või eirab oma kohustusi, võib müüja tema e-poe kasutusvõimaluse eelneva hoiatuseta peatada (keelata), vastutamata ostja ees talle sellega kaasnenud kahju eest.

3.2. Müüja võib e-poe töö eelneva hoiatuseta ajutiselt või tähtajatult peatada, vastutamata ostja ees talle sellega kaasnenud kahju eest.

3.3. Müüjal on õigus seda eeskirja ühepoolselt muuta. Müüja avaldab muudetud eeskirja e-poe kodulehel. Muudatused jõustuvad avaldamise hetkest ja kehtivad kõikidele pärast avaldamist sõlmitavatele tehingutele.

3.4. Müüjal on muud eeskirjas ja Eesti Vabariigi seaduses sätestatud õigused.

4. Müüja kohustused

4.1. Müüja peab rakendama meetmeid, et luua ostjale tingimused e-poes pakutavate teenuste kohaseks kasutuseks. Müüja ei garanteeri, et e-pood töötab sujuvalt ja andmeedastus toimib veatult. Müüja ei vastuta ostjale e-poe töörikke ja/või andmeedastusvigade tõttu tekkinud kahju eest.

4.2. Kui müüja ei saa ostjale kaalukate asjaolude tõttu tellitud kaupa toimetada, peab ta ostjale pakkuma analoogset kaupa. Kui ostja keeldub analoogsest kaubast, peab müüja talle 10 tööpäeva jooksul raha tagastama. Sellisel juhul vabaneb müüja vastutusest kauba kättetoimetamata jätmise eest.

4.3. Müüja kohustub kinni pidama muudest selles eeskirjas sätestatud nõuetest.

5. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupa selle eeskirja ja Eesti Vabariigi seaduse järgi.

5.2. Ostjal (tarbijal) on õigus taganeda müüjaga e-poes sõlmitud ostu-müügilepingust, kui ta teatab sellest müüjale kirjalikult 14 tööpäeva jooksul kauba kättetoimetamise päevast. Ostjal on õigus taganeda müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingust üksnes juhul, kui kaup on kvaliteetne, rikkumata ja selle välimus ei ole oluliselt muutunud.

5.3. Ostjal on muud eeskirjas ja Eesti Vabariigi seaduses sätestatud õigused.

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja peab maksma kauba hinna ja saatekulu ning tellitud kauba vastu võtma. Ostja tasub kauba eest ülekandega mis tahes pangast müüja kontole.

6.2. Registreerimisvormis esitatud ostja andmete muutumise korral peab ostja need viivitamatult uuendama.

6.3. Ostjal on kohustus järgida muid eeskirjas ja Eesti Vabariigi seaduses sätestatud nõudeid.

7. Kauba kohaletoimetamine

7.1. Kauba toimetab kohale transpordiettevõte.

7.2. Tellitud kaup toimetatakse tavaliselt ostja märgitud aadressile 1–2 tööpäevaga pärast makse laekumist. Müüja ei taga, et kaup toimetatakse alati kohale nimetatud aja jooksul. 

7.4. Kauba kohaletoimetamise kuupäeva ja kellaaja teatab müüja ostjale e-kirjaga, mille saadab registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist peab ostja oma registreerimisvormi märgitud e-posti aadressi kontrollima iga päev, kuni saab teate kauba kohaletoimetamise kohta.

7.5. Kauba kättesaamisel peab ostja või tema esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise pakendit, kauba kogust, kvaliteeti ja komplektsust.

7.5.1. Kui ostja või tema esindaja tuvastab puudujäägi kauba koguses ja/või kvaliteedis ja/või komplektsuses, kohustub ta saadetist mitte vastu võtma. Sellisel juhul täidab transpordiettevõtte esindaja koos ostja või tema esindajaga selleks ettenähtud saadetise kontrollakti, kuhu märgib tuvastatud puudujäägid.

7.6. Kui kaup toimetatakse kohale ostja märgitud aadressil, loetakse, et see on ostjale üle antud olenemata sellest, kas kauba võtab tegelikult vastu ostja või muu sellel aadressil olnud isik. Kui kaupa ei toimetata ettenähtud päeval kohale, teavitab ostja sellest müüjat hiljemalt järgmisel päeval. Vastasel juhul kaotab ostja õiguse esitada müüjale nõudmisi kauba kohale mittetoimetamise või hilinenud kättetoimetamise kohta.

8. Kauba tagastus

8.1.1Enne kauba tagastamist peab ostja müüjaga kindlasti märgitud telefonil või e-posti aadressil dagmar.kivi@gmail.com ühendust võtma.

8.1.3. Müüja ei võta tagasi kasutatud ja/või rikutud ja/või kaubanduslik välimuse minetanud kaupa.

8.2. Kui ostetud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele või ostjale/tarbijale ei meeldi soetatud kauba kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus (välja arvatud õigusaktides sätestatud tooted, mida ostjal/tarbijal ei ole õigus vahetada/tagastada põhjusel, et talle ei meeldi nende kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus).

8.3. Kauba tagastamiseks peab ostja pöörduma kõigepealt märgitud kontaktidel ja alles müügijuhilt vastava teabe saamise järel kauba kulleriga tagastama või selle ettenähtud kohta viima.

9. Üldine vastutus

9.1. Ostja vastutab registreerimisvormi märgitud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormi märgitud andmete ekslikkusest või ebatäpsusest tulenenud tagajärgede eest.

9.2. Pooled vastutavad e-poe kaudu sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

9.3. Ostja kohustub oma e-poodi logimise andmeid salajas hoidma, neid mitte avaldama ning tagama, et need oleksid teada üksnes temale ja neid kasutaks vaid tema, samuti neid mitte edasi andma ega looma muud moodi teistele isikutele võimalust nende andmetega tutvuda ja neid kasutada. Ostja peab müüjat otsekohe teavitama, kui tal tekib kahtlus, et muu isik on tema logimisandmed teada saanud, samuti logimisandmete rikkumise või avalikustamise korral. Kõik ostja tunnuskoodiga sooritatud toimingud loetakse ostja sooritatuks. Ostja vastutab selliste toimingute tagajärgede eest.

9.4. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete kodulehtedel esitatud teabe eest, isegi kui ostja satub nendele kodulehtedele müüja e-poes olevate linkide kaudu.

9.5. Müüja ei vastuta selle eest, kui e-poes kujutatud tooted ei vasta ostja kuvari eripärade tõttu värvi, kuju või muude parameetrite poolest toote tegelikule värvile, kujule või suurusele.

9.6. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool tema süül teisele poolele tekkinud otsese kahju.

10. Isikuandmete töötlemine

10.1. Klõpsates käsku TELLI, kinnitab ostja, et tema ja tema esindajad (ostjal on tema esindajate nõusolek) nõustuvad müüjale andma oma isikuandmed, samuti nõustuvad, et müüja töötleb ostja ja/või tema esindajate isikuandmeid nii ostja ja/või tema esindajate identifitseerimiseks, (e-kaubanduse) lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks kui ka otseturunduse eesmärgil. Müüja märgib, et (füüsilisest isikust) ostja ega tema esindajate isikukoode ta otseturunduse eesmärgil ei kasuta.

10.2. Klõpsates käsku TELLI, kinnitab ostja, et tema (kui tegu on füüsilise isikuga) ja tema esindajad on teadlikud oma õigusest tutvuda enda isikuandmetega, mis on müüja käsutuses, ja nende töötlusviisiga, samuti nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist, nende töötlemise peatamist, kui andmete töötlemisel eiratakse seadust, ja mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega.

10.4. Klõpsates käsku TELLI, kinnitab ostja, et tema ja tema esindajad on teadlikud oma õigusest loobuda oma isikuandmete esitamisest, kuid mõistavad, et isikuandmed on vajalikud ostja ja/või tema esindajate üheseks identifitseerimiseks (e-kaubanduse) lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil ning kui ostja ja/või tema esindajad ei esita isikuandmeid ja/või ei nõustu nende töötlusega eelnimetatud eesmärgil, ei saa ostja ja/või tema esindajad lepingut sõlmida ja/või täita.

11. Infoedastus

11.1. Müüja saadab kõik teated ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil.

11.2. Ostja edastab kõik teated ja küsimused müüja e-poe ülaosas märgitud kontaktandmetel (telefon +372 5249553 ja e-post info@vintagemoobel.ee).

12. Lõppsätted

12.1. Ostja ja müüja lepivad kokku, et kogu müüja e-poe kodulehel olev teave (sealhulgas see eeskiri, teave müüja, pakutavate toodete ja teenuste ning müüja osutatavate tootehooldusteenuste ja garantii kohta (kui garantii kehtib), ostja õigus taganeda ostu-müügilepingu täitmisest) loetakse ostjale kirjalikult esitatuks.

12.2. Kõik ostu-müügilepingust tulenevad lahkhelid ostja ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.